Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.19.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016.01.19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy będą dodawane w miarę możliwości, sukcesywnie do filmów. Wyłączenia dotyczą filmów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest mł. insp. Włodzimierz Sokołowski, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 665 20 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Bonifraterskiej 12/14. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od ul. Bonifraterskiej. Posiada też widoczny napis Policja znajdujący się nad głównym wejściem od ulicy Bonifraterskiej oraz wejściem przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością od ulicy Długiej.

W hallu po lewej stronie od głównego wejścia znajduje się okienko do obsługi interesantów. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na parterze znajduje się pokój, w którym mogą być przyjmowani interesanci. Przy okienku na parapecie znajduje się telefon umożliwiający skontaktowanie się z osobą na terenie budynku. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, obsługa interesantów ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie KPP w Łowiczu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu obsługi interesantów do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z czytnikiem dostępu. Korytarze o szerokości powyżej 150 cm. Natomiast dla osób poruszających się na wózku jest specjalnie przygotowany podjazd od ulicy Długiej. Wejście to jest monitorowane poprzez kamerę, której podgląd znajduje się na stanowisku kierowania. Po przybyciu interesanta drzwi wejściowe od ul. Długiej otwiera pracownik policji bądź dyżurny w celu obsługi interesanta. Po lewej stronie przy wejściu znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Toalety znajdują się na każdej kondygnacji, tylko toaleta mieszcząca się na parterze jest przystosowana do osób z niepełnosprawnością. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie internetowej KPP w Łowiczu:

http://bip.lowicz.kpp.policja.gov.pl/284/informacje-dla-osob-glu/21859,Informacje-dla-osob-gluchoniemych-i-slaboslyszacych.html

W zgłoszeniu należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osoby niesłyszące mogą skontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu:

telefon (za pośrednictwem osoby przybranej) – 112
faks –  47 843-25-95 – Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu
poczta elektroniczna –  dyzurny@lowicz.ld.policja.gov.pl   – Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu
w sytuacja nagłych wysyłając SMS na numer 723-694-595 – Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu

Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu wyposażone jest również w urządzenie elektroniczne tj. wideotelefon, którego numer dostępny jest na stronie https://euslugi.policja.pl/ . Umożliwia on kontakt wideo przy udziale tłumacza języka migowego (PJM). Usługa ta świadczona jest w dni robocze w godz. 8.00 – 20.00.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 31.03.2021
Data modyfikacji : 31.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Urszula Szymczak
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Urszula Szymczak
do góry